TOKYO MACHIDA CITY

町田市立七国山小学校

NANAKUNIYAMA ELEMENTARY SCHOOL